Jurídica_1
Jurídica_2
La nostra Firma compta amb professionals habilitats per oferir-li un complet assessorament jurídic i, arribat el cas, assistència i representació lletrada en les diverses branques del Dret, entre elles i sense ànim exhaustiu, es poden destacar:

  • Dret Processal: portar procediments judicials en els àmbits civil, mercantil i contenciós-administratiu.
  • Dret Mercantil: negociació i contractació mercantil, assessorament i assistència en conflictes societaris, assistència en procediments concursals, redacció de protocols familiars, etc.
  • Dret Administratiu: contractació administrativa, interposició de recursos administratius i reclamacions administratives prèvies a la via contenciosa.
  • Dret Civil: assessorament en obligacions i contractes, dret de propietat, dret de família, herències, etc.